Regulamin sklepu

I INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem miodowewzgorze.pl prowadzony jest przez Pasiekę Miodowe Wzgórze, z siedzibą w Marków 6, 11-100 Lidzbark Warmiński.
Nr pozwolenia weterynaryjnego 28095618.

2. Kontakt ze sklepem możliwy jest pod adresem e-mail sklep@miodowewzgorze.pl , numerami telefonicznymi 510 313 613 i adresem pocztowym: Pasieka Miodowe Wzgórze, Marków 6, 11-100 Lidzbark Warmiński.

3. Regulamin obowiązuje Konsumentów oraz Przedsiębiorców korzystających z usług sklepu internetowego miodowewzgorze.pl
4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz. U. z 2013 poz. 1422.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

5. Użyte w Regulaminie wyrażenia mają następujące znaczenie:
5.1. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w sklepie internetowym w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
5.2. Przedsiębiorca -osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodowa.
5.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez sklep internetowy miodowewzgorze.pl.
5.4. Towar – rzecz ruchoma dostępna w sprzedaży w sklepie internetowym miodowewzgorze.pl, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a sklepem internetowym miodowewzgorze.pl.
5.5. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca dokonujący zakupów w sklepie internetowym miodowewzgorze.pl.
5.6. Sprzedawca – Pasieka Miodowe Wzgórze, z siedzibą w Marków 6, 11-100 Lidzbark Warmiński.
5.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny zawierana przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego miodowewzgorze.pl.
5.8. Zamówienie – składane drogą elektroniczną oświadczenie Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, w którym Klient określa:
– rodzaj zamawianego w sklepie internetowym towaru,
– ilość zamawianego w sklepie internetowym towaru,
– sposób wysyłki zamawianego w sklepie internetowym towaru,
– sposób zapłaty za zamówiony w sklepie internetowym towar,
– inne istotne informacje dodatkowe dotyczące zamówienia w sklepie internetowym towarów.
5.9. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.0.121 t.j.).
5.10. Usługobiorca – Klient.
5.11. Usługodawca – Sprzedawca. Do korzystania z usług sklepu internetowego miodowewzgorze.pl niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową i aktywnego konta poczty elektronicznej.
6. Usługobiorcy zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
7. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w działaniu sklepu internetowego miodowewzgorze.pl wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
8. Prezentowane w sklepie internetowym miodowewzgorze.pl opisy towarów stanowią przedmiot praw autorskich właściciela sklepu i podlegają ochronie prawnej. Zakazane jest ich kopiowanie.
9. Regulamin sklepu internetowego dostępny jest nieodpłatnie na stronie miodowewzgorze.pl możliwe jest pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
10. Reklamacje na świadczone przez Usługodawcę usługi, niezwiązane z umową sprzedaży można składać drogą elektroniczną na adres sklep@miodowewzgorze.pl. Do złożonej reklamacji Usługodawca odniesie się najpóźniej w ciągu 14 dni. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy wskazany w treści reklamacji.
11. Oferta zamieszczona w sklepie internetowym miodowewzgorze.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta, nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

II ZAMÓWIENIA
1. Sklep internetowy miodowewzgorze.pl prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Umowy sprzedaży pomiędzy sklepem a Klientem zawierane są w języku polskim.
3. Podmioty zagraniczne zainteresowane ofertą sklepu internetowego miodowewzgorze.pl. mogą kontaktować się bezpośrednio z obsługą sklepu na podane w Regulaminie dane kontaktowe.
4. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę na stronie miodowewzgorze.pl.
5. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności wybranego przez Klienta Towaru i wynosi średnio 3 dni robocze.
6. Sprzedawca może dokonać zmiany cen towarów w dowolnym momencie.
7. Zamówienie jest realizowane według cen towarów obowiązujących w momencie składania zamówienia.
8. Ceny każdego towaru podane na stronie sklepu internetowego miodowewzgorze.pl są cenami nieopodatkowanymi w ramach Sprzedaży Bezpośredniej.
9. Ceny, oznaczone jako promocyjne obowiązują do czasu wycofania towaru z promocji albo do wyczerpania ich zapasów. Decyzję o wycofaniu towaru z promocji Sprzedawca podaje na stronie sklepu internetowego miodowewzgorze.pl. O wyczerpaniu zapasów towarów promocyjnych Sprzedawca zawiadamia Klienta, który złożył na nie zamówienie. Klient może kupić towar w regularnej cenie lub zrezygnować z zamówienia. O swojej decyzji zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Sprzedawcę – mailowo bądź telefonicznie.
10. Zamówienie można składać po rejestracji w sklepie internetowym miodowewzgorze.pl za pośrednictwem konta Klienta.
11. Zamówienia można składać bez rejestracji w sklepie internetowym miodowewzgorze.pl za pośrednictwem specjalnego formularza zamówienia zamieszczonego na stronie sklepu internetowego.
12. W zamówieniu Klient podaje swoje imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego i adres dostawy zamówionego towaru.
13. W zamówieniu należy podać poprawne dane kontaktowe. Nieprawidłowe dane kontaktowe spowodują wstrzymanie realizacji zamówienia, a w wyjątkowych sytuacjach nawet jego niezrealizowanie.
14. Klient może dokonać zmiany zamówienia lub je wycofać do momentu wysyłania przesyłki przez Sprzedawcę. O zmianie lub wycofaniu zamówienia Klient informuje Sprzedawcę telefonicznie lub mailowo.
15. Wybrane zamówienia, które budzą wątpliwości Sprzedawcy, mogą być przez niego potwierdzane mailowo. Brak potwierdzenia zamówienia skutkuje jego odrzuceniem przez Sprzedawcę.
16. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia Klienta, Sprzedawca zawiadomi go w ciągu 5 dni o zaistniałej sytuacji w wiadomości wysłanej na adres mailowy wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub telefonicznie. Klient ma prawo zdecydować czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane. Sprzedawca zwróci na rachunek Klienta kwotę odpowiadającą cenie niedostępnego towaru, jeśli Klient zapłacił za zamówienie przed wysyłką. Zwrot nie dotyczy zamówień, które są dostarczane za pobraniem. W ich przypadku Sprzedawca obniży kwotę pobrania, pomniejszając ją o cenę niedostępnego produktu.

III SPOSÓB WYSYŁKI I FORMY PŁATNOŚCI
1. Wyboru sposobu płatności za zamówienie dokonuje Klient podczas składania zamówienia.
2. Za zamówienie możliwa jest zapłata w następujących formach:
– przelew bankowy tradycyjny,
– przelew online,
– nieodpłatny odbiór osobisty.
3. Sposób dostawy przesyłki wybierany jest przez Klienta podczas składania zamówienia.
4. Możliwa jest wysyłka przesyłki w następujących formach:
– dostawa do wybranego Paczkomatu In Post,
– dostawa przez kuriera InPost lub DPD.
– dostawa przez Pocztę Polską
5. Cena wysyłki przesyłki jest zmienna i zależy od wagi i rozmiarów przesyłki. Klient jest informowany o kosztach wysyłki na etapie składania zamówienia.
6. Koszty dostawy ponosi Klient i są one doliczane do kosztów zamówienia.
7. Brak zapłaty kosztów zamówienia przez Klienta w ciągu 14 dni skutkuje jego anulowaniem.
8.Przesyłka zostaje przygotowana i wysłana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty kosztów zamówienia i dostawy na rachunku Sprzedawcy.

IV ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Klientowi, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór odstąpienia od umowy.
2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
4. Na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, w odniesieniu do Towarów, dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których opakowanie zostało otwarte, a po jego otwarciu nie można go zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
5. Zwrot kosztów zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru od Klienta.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli Klient wybrał w czasie dokonywania zakupu sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

V REKLAMACJE
1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad.
2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową sprzedaży, jego wady i uszkodzenia w trakcie dostawy w zakresie określonym przez polskie prawo.
3. Klient stwierdzając wady w towarze, może złożyć reklamację.
4. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest do odesłania towaru wraz z opisem stwierdzonych wad na adres Pasieka Miodowe Wzgórze, Marków 6, 11-100 Lidzbark Warmiński.
5. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez Sprzedawcę. Odpowiedź na reklamacje wysyłana jest do Klienta na wskazany przez niego adres korespondencyjny lub e-mailowy.
6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający niezwłocznie wymieni wadliwy produkt na towar wolny od wad lub wadę tę usunie. W wypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady Sprzedający zwróci Kupującemu należność nie później niż w ciągu 14 dni na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
7. W Sklepie obowiązuje procedura rozpatrywania reklamacji w przypadku uszkodzenia produktu w trakcie dostawy. Obowiązkiem Klienta jest zgłoszenie uszkodzenia w transporcie w ciągu dwóch dni roboczych licząc od dnia odebrania przesyłki mailowo na adres: sklep@miodowewzgorze.pl. W chwili odbioru przesyłki Klient zobowiązany jest do sprawdzenia jej zawartości pod kątem ewentualnych uszkodzeń – w zależności od wybranej metody dostawy – w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę lub bezpośrednio podczas odbioru w paczkomacie INPOST. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktów Klient zobowiązany jest do sporządzenia w obecności kuriera protokołu reklamacyjnego, którego skan lub zdjęcie należy załączyć do zgłoszenia uszkodzenia w transporcie wraz ze zdjęciami uszkodzeń produktów i całej paczki.
8. Brak protokołu reklamacyjnego sporządzonego w trakcie odbioru przesyłki może być podstawą do odrzucenia reklamacji z powodu braku dowodów na uszkodzenie powstałe w trakcje transportu i możliwe przyjęcie przez Sprzedawcę, że doszło do niego podczas użytkowania produktu. W szczególności dotyczy to uszkodzeń mechanicznych (pęknięć, zbić).
9. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w przypadku uszkodzenia produktu w trakcie dostawy w ciągu 7 dni roboczych. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres mailowy Klienta podany przy zgłoszeniu reklamacji.
10. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji z tytułu uszkodzenia produktów w trakcie dostawy jest on zobowiązany do niezwłocznego wysłania nowego produktu albo zwrotu ceny produktu na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

VI POLITYKA PRYWATNOŚCI.
Polityka prywatności dostępna jest pod adresem:
https://www.miodowewzgorze.pl/polityka-prywatnosci/
VII FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
Formularz odstąpienia od umowy.