Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie Internetowym miodowewzgorze.pl (dalej również jako “Serwis Internetowy” / “Serwis”). Administratorem danych osobowych (dalej również jako: “Administrator”) jest serwis miodowewzgorze.pl.

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: “RODO”.

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Pasieka Miodowe Wzgórze Marków 6, 11-100 Lidzbark Warmiński. Masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. Dane osobowe Klientów są chronione przez Administratora.

1.1. W każdym przypadku cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora jest wynikiem działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym.

1.2. Administrator zbiera dane osobowe Usługobiorców lub Klientów w celach:

– zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

– marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora,

– przesyłania na adres mailowy Klienta Newslettera – jedynie za zgodą Klienta,

– obsługi i załatwienia spraw, z którymi się Klient zwróci przed zawarciem umowy lub po jej zakończeniu,

– realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w przypadku ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży.

2. Dane osobowe niezbędne do wysyłki zamówienia, w sposób zgodny z dyspozycją Klienta, są przekazywane podmiotom trzecim, działającym na podstawie umów o powierzeniu danych osobowych zawarty z Administratorem, tj.:
– InPost S.A.,ul. Wielicka 28 BUSINESS PARK Budynek B, 30-552 Kraków,NIP: 6793087624 w przypadku wyboru wysyłki kurierem INPOST. Dane, jakie przekazujemy to: Imię, nazwisko, ulica i nr domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość, nr telefonu i adres e-mail.
– InPost S.A.,ul. Wielicka 28 BUSINESS PARK Budynek B, 30-552 Kraków,NIP: 6793087624 w przypadku wyboru wysyłki do Paczkomatu. Dane,jakie przekazujemy to: adres e-mail i numer telefonu.
– DPD Polska sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, NIP: 5260204110 w przypadku wyboru wysyłki kurierem DPD. Dane, jakie przekazujemy to: Imię, nazwisko, ulica i nr domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość, nr telefonu i adres e-mail.

3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

4. Administrator może udostępniać zebrane dane osobowe Klientów podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych.

5. Administrator może udostępniać dane osobowe Klientów podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

6. Dla celów związanych z realizacją umowy sprzedaży zbierane są następujące dane osobowe:
– imię i nazwisko / nazwa firmy,
– adres korespondencyjny,
– numer telefonu,
– adres e-mail.

7. Rejestracja w sklepie internetowym www.miodowewzgorze.pl jest dobrowolna.

8. Dane osobowe podane podczas rejestracji na stronie sklepu www.miodowewzgorze.pl będą przechowywane na potrzeby realizacji ciążących na Administratorze obowiązków do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Klienta.

9. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

11. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

12. Administrator zabezpiecza dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną przed nieuprawnionym dostępem. Dostęp do konta uzyskuje się po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

13. Sklep internetowy www.miodowewzgorze.pl wykorzystuje pliki cookies.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

a. Dostawcom usług, z którymi współpracujemy w tym w szczególności w celu dostawy Zamówień czy realizacji płatności. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

b. Dane osobowe mogą być też przekazywane innym podmiotom – dostawcom narzędzi, których pliki cookies wykorzystujemy. Dane mogą być wykorzystywane w szczególności w celu przygotowania i przedstawienia Ci spersonalizowanych reklam. Informacje o tych podmiotach oraz celach wykorzystania cookies znajdziesz w dziale dot. cookies, w dalszej części tego dokumentu.

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale także poza terytorium EOG. Twoje dane osobowe przekazywane poza terytorium EOG będą zabezpieczone o odpowiednie zabezpieczenia prawne tak aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

Na podstawie RODO masz prawo do:

1. dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) – możesz uzyskać od Administratora informacje czy Twoje dane są przetwarzane oraz jeśli są przetwarzane, to masz prawo do:

– dostępu do danych;

– uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

– uzyskania kopii swoich danych osobowych.

2. sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) – jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, możesz żądać od Administratora niezwłocznego ich sprostowania. Możesz też żądać od Administratora uzupełnienia tych danych. Jeśli posiadasz konto w Serwisie Internetowym, swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać również samodzielnie po zalogowaniu się do konta.

3. usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – możesz tego żądać gdy:

– Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

– wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

– Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

– wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

– wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych, Administrator może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany.

4. zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – możesz tego żądać gdy:

– kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

– gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

– Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

– gdy zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) – możesz zgłosić w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

– przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią;

– przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

6. żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) – masz prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych lub zażądać aby to Administrator przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – możesz to zrobić w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

8. skargi do organu nadzorczego – jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO, masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Wszystkie swoje prawa możesz realizować, kontaktując się z Administratorem pod adresami kontaktowymi wskazanymi w niniejszym dokumencie. Administrator bez zbędnej zwłoki – awkażdym razie wterminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli Ci informacji odziałaniach podjętych wzwiązku ze zgłoszonym przez Ciebieżądaniem. Wrazie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony okolejne dwa miesiące zuwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator poinformuję Cię o takim przedłużeniu wterminie miesiąca od otrzymania żądania zpodaniem przyczyn opóźnienia.

Najczęstsze pytania – Google Ads i RODO

https://ads.google.com/intl/pl_pl/home/faq/gdpr/

POLITYKA WYKORZYSTANIA PLIKÓW “COOKIES”

INFORMACJE OGÓLNE

Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Internetowego są używane pliki “cookies”, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowymw związku z korzystaniemze Serwisu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu m.in. poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis Internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

BEZPECZEŃSTWO

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES

Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:

– Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

– Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

CELE

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych. Główne cele dla których wykorzystujemy cookies to cele techniczne (cookies niezbędne), analityczne, marketingowe/reklamowe oraz społecznościowe. Poniżej wskazujemy szczegółowo w jakim celu są one wykorzystywane oraz przez jakie podmioty. Każdy z tych podmiotów samodzielnie określa też zasady swojej prywatności – linki do tych zasad poszczególnych dostawców również znajdziesz poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

– Konfiguracja i optymalizacja Serwisu Internetowego (cele techniczne – cookie niezbędne);

– W celu optymalizacji działania Serwisu i procesu sprzedażowego w nim, jak przykładowo utrzymanie danych koszyka zakupowego czy przeglądanych produktów z wykorzystaniem narzędzia WooCommerce dostarczanego przez Automattic Inc. z siedzibą w USA. Polityka prywatności Automatic dostępna jest pod adresem: https://automattic.com/privacy/;

– tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci Serwisu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w Irlandii. Szczegóły na temat zasad ochrony prywatności Google znajdziesz w jego Polityce ochrony prywatności dostępnej pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy/;

– przygotowanie i przestawianie Użytkownikom spersonalizowanych reklam z wykorzystaniem narzędzi reklamowych Google Ads, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w Irlandii. Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy/;

– popularyzacja Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, jak również zalogowania się oraz zarejestrowania do Serwisu z wykorzystaniem konta w ramach Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii. Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/;

– popularyzacja Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii. Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388;

– popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu YouTube.com, którego administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: google.com/intl/pl/policies/privacy/,www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;

– popularyzacja Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Pinterest.com, którego administratorem jest Pinterest Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Pinterest.com dostępna jest pod następującym linkiem:https://about.pinterest.com/pl/privacy-policy;

– popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com, którego administratorem jest Twitter Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Twitter Inc. jest dostępna pod następującym adresem: https://twitter.com/en/privacy;

REKLAMY SPERSONALIZOWANE

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji, w tym przedstawienia spersonalizowanych reklam. W tym celu mogą zostać zachowane informacje, w tym w szczególności o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci, wyszukiwanych hasłach oraz czasie skorzystania ze strony internetowej.

Reklamy spersonalizowane (czasem określane też reklamami opartymi na zainteresowaniach) to narzędzia dzięki, którym może być zwiększone dopasowanie reklam do Twoich preferencji i zainteresowań.

EDYCJA, WŁĄCZANIE, BLOKADA

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/ oraz https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Jednocześnie możesz też wyłączyć lub cofnąć zgodę na wykorzystanie cookies zewnętrznych dostawców, jak również pikseli remaretingowych, korzystając z Network Advertising, pod adresem: https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIE W PRZEGLĄDARCE ?

 • Przeglądarka Opera
 • Przeglądarka Firefox
 • Przeglądarka Chrome
 • Microsoft Edge
 • Przeglądarka Safari

  KOMENTARZE

  Dodając komentarz w naszym serwisie podajesz swój adres e-mail oraz imię lub pseudonim. Te dane zapisujemy w naszej bazie danych wraz z adresem IP, z którego dodano komentarz. Dane te nie są w żaden sposób wykorzystywane w celach komercyjnych i służą wyłącznie moderacji i do ewentualnego kontaktu z Tobą.

  KONTAKT

  Osobą odpowiedzialną za przechowywanie danych jest Administrator serwisu. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontakt.